Informace ke vzdělávacímu certifikačnímu programu "Možnosti dialogu"“Možnosti dialogu” je vzdělávací program, s jehož pomocí budou mít účastníci jedinečnou možnost zdokonalit se v tzv. kolaborativní a dialogické praxi při práci s lidmi a zvýšit tak své odborné kompetence pro vedení rozhovorů s klienty - ať už v roli sociálních pracovníků, terapeutů, poradců, ale i učitelů nebo koučů. Celý program bude jakousi dílnou - ateliérem, ve které bude hlavním “materiálem” rozhovor/dialog. Ten bude nahlížen z různých úhlů pohledu, účastníci uvidí i zažijí dialog v různých kontextech a situacích a budou mít možnost si vyzkoušet, jak se dá dialog začínat, jak se dá rozvíjet, jak jej můžeme podpořit - a jak jej naopak můžeme úplně pohřbít. Dialog zde bude představen jako prostor, ve kterém může docházet k proměnám významů všeho kolem nás, ke změnám vnímání sebe sama i jiných lidí a především také k vytváření a navazování vztahů s druhými i sama se sebou.

Kolaborativní a dialogická praxe jsou směry, které jsou nejen velmi ceněné pracovníky v různých oblastech práce s lidmi na celém světě, ale také celosvětově uznávanými autoritami současné filozofie a sociální psychologie, jako je Kenneth Gergen nebo John Shotter. Jsou oblíbené po celém světě možná i proto, že pružně reagují na dramaticky změněnou společenskou situaci posledních desetiletí, kdy, ať už jako pracovníci nebo soukromé osoby, každodenně prostřednictvím nejrůznějších komunikačních prostředků navazujeme často velké množství vztahů a vedeme spoustu dialogů s lidmi z nejrůznějších kultur, vyznávajících nejrůznější hodnoty a životní styly. V této pestré směsici si pracovník těžko osvojí jednu metodu rozhovoru, kterou potom bude úspěšně aplikovat na všechny. Kolaborativní a dialogická praxe ukazuje, jak je možné s každým člověkem začínat a rozvíjet rozhovor, který jsme předtím ještě s nikým nevedli. Ukazuje, jak se můžeme od klientů učit a jak i je můžeme do procesu učení vtáhnout. Je to jednoznačně způsob práce, který staví na silných stránkách a vlastních zdrojích každého člověka jako jedinečné bytosti.

Pozadí programu

Iniciátorem programu na mezinárodní úrovni byla skupina profesionálů v různých oblastech práce s lidmi (psychoterapie, koučování, vzdělávání,…), kteří měli zájem nabízet teoretický i praktický vzdělávací program vedený myšlenkami postmoderního kolaborativního přístupu. Zaštítění a zároveň i administrativní zázemí pro tento projekt nabídl Houston Galveston Institute se sídlem v Houstonu (USA), kde v sedmdesátých letech 20. století vznikla kolaborativní terapie a který si i v současnosti drží přední postavení v šíření a rozvoji myšlenek kolaborativního přístupu.

Druhým krokem bylo vytvoření kritérií a tematických celků, které by měl každý individuální program pokrýt. První návrh vznikl při celosvětové konferenci v mexickém Cancunu v březnu roku 2009 a podílely se na něm přední postavy kolaborativní praxe, mimo jiné Harlene Anderson, Kenneth Gergen, Mary Gergen nebo Sheila McNamee. Taos Institute, který konferenci pořádal, se zároveň stal důležitým partnerem při organizaci celého projektu. Finální podoba kritérií a zároveň i přihlašovací formulář pro jednotlivé programy byly odsouhlaseny během International Summer Institute v Playa Del Carmen v létě 2009.

Následovalo oficiální pozvání různých institutů a organizací z celého světa k účasti na projektu. Mezi prvními pěti byla i skupina Narativ v České republice, kterou svou garancí podpořil prof. Zbyňek Vybíral, vedoucí katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vznikl tak vzdělávací program „Možnosti dialogu“, jehož snahou je zprostředkovat českým pracovníkům v pomáhajících profesích (a nejen jim) kolaborativní a dialogickou praxi. V současnosti máme za sebou čtyři úspěšné běhy, celkový počet absolventů už překročil padesátku..

Certifikace a akreditace

Absolvent programu obdrží certifikát vystavený zaštiťující organizací Houston Galveston Institute. V současné době jde o jediný možný způsob potvrzení o dosažení základní úrovně kompetencí v kolaborativní praxi.

Program je také akreditován u MPSV.

Cíle programu

Absolvent programu si osvojí:
  • myšlenky vycházející z postmoderní filozofie, teorií dialogu a teorie sociálního konstrukcionismu, které jsou klíčem k porozumění kolaborativní a dialogické praxe
  • koncepty dialogické konverzace a kolaborativních vztahů (podle Anderson, Goolishian) a otevřeného dialogu (Seikkula) – v čem se odlišují od jiných typů vztahů
  • praktické dovednosti a schopnosti pro facilitaci dialogického procesu
  • umění reflexe (s využitím reflektujících týmů různého typu, sdíleného zkoumání apod.)

Struktura programu

Program je koncipován jako sada vzájemně propojených workshopů, sympozia, týmových setkání, kolaborativních projektů, supervizních seminářů a četby povinné a doporučené literatury. Facilitátory klinických týmů budou členové skupiny Narativ, workshopy a supervizní semináře povedou zahraniční odborníci.

Forma vzdělávání

Kolaborativní vzdělávací společenství


Kolaborativní vzdělávací společenství (collaborative learning community) je formát vzdělávání v duchu zásad kolaborativního přístupu. Jako pojem ho zavedla první Harlene Anderson (1997) a od té doby se začal používat při nejrůznějších příležitostech, jako jsou supervize, workshopy nebo právě podobné klinické týmy, které budou součásti programu Možnosti dialogu.

Kolaborativní vzdělávání je založeno na představě, že nemůžeme nikoho učit, jak být správným terapeutem, sociálním pracovníkem, poradcem nebo jiným odborníkem. Nemůžeme ani dost dobře vybrat, co a kdy by se jednotliví členové skupiny měli naučit. Čemu naopak věnujeme velkou pozornost je prostředí, přesněji konverzační prostor, v kterém se členové mohou obohatit a najít si svou cestu, jak se stát terapeutem nebo třeba výzkumníkem. Věříme, že tento proces povede členy skupiny k tomu, aby převzali zodpovědnost za své vlastní učení a stali se tak jeho architekty.

Tento formát vzdělávání se liší od klasické představy vzdělávání jako hierarchického aktu, kde je jasně dáno rozložení rolí učitelů, facilitátorů a jejich žáků nebo členů skupiny. Naopak facilitátoři zde mají takovou roli, aby udrželi dialog v chodu. Aby všechny hlasy ve skupině byly slyšet a vstoupily do vzájemné interakce. V základu tohoto přístupu tak vidíme především ocenění různosti přístupů a názorů, jejich vzájemný respekt a toleranci. Tímto způsobem také facilitujeme veškerou spolupráci v rámci skupiny.

Filozofie kolaborativního vzdělávacího společenství vychází z toho, že vědění je fluidní a společné, neodděluje tedy ty, co vědí a ty, kteří nevědí. V rámci postmoderního přístupu chápe jazyk a vědění jako vztahovou záležitost, která se vzájemnou interakcí dále množí. Podobně chápeme ústřední roli facilitátorů v tom, aby zajišťovali dynamické komunikační prostředí. V něm může dojít ke vzájemnému sdílení a konstruování něčeho nového. Ideálním cílem takového vzdělávání je pak pro nás to, aby členové skupiny vytvořili takové vztahy, kontext a procesy, ze kterých vzejdou nové úhly pohledu, jazyk a vědění. Z této nově vzniklé kvality se pak navzájem mohou všichni učit a vzájemné vzdělávat.

Podobně jako celému postmodernímu hnutí je i tomuto konceptu vzdělávacího společenství vlastní reflexe. Reflexe našich východisek, toho co od programu očekáváme, co očekáváme od sebe navzájem, od facilitátorů a přednášejících. Věříme, že tak můžeme lépe vybrat a nasměrovat obsah programu a vytvořit tak vzdělávací agendu šitou na míru konkrétní skupině.

Účastníci

Program je primárně určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří chtějí objevovat nové možnosti rozvíjení dialogu, například v kontextu poradenských či terapeutických konzultací, také v oblasti vzdělávání, rozvoje organizací, zdravotnictví, mediace, výzkumu a dalších. Vítáme přihlášení zájemců pracujících s lidmi v různých kontextech nebo studentů souvisejících oborů, respektive všechny, kteří využívají rozhovor / dialog / konverzaci jako jeden ze základních nástrojů ve své profesi.

Uchazeče bude vybírat tým skupiny Narativ na základě jejich přihlášky (vyplnění přihlašovacího formuláře na stránkách http://modi.narativ.cz) a osobního pohovoru. Výběrovými kritérii budou především:
  • zájem o dialogickou a kolaborativní praxi
  • současná práce s klienty nebo budoucí možnosti práce s klienty
Pro vaši představu se můžete podívat do informací o předešlých bězích programu, kde najdete také jména a profese předešlých účastníků.

Platby

Celková cena programu je 27.400,- Kč, nejsme plátci DPH. V ceně je zahrnuta účast na všech aktivitách programu (workshopy, sympozium, klinický tým, supervize) a malé občerstvení v jejich průběhu.

Celou částku je možné zaplatit i v individuálně nastavených splátkách.
 

 

© 2019 Narativ.cz - všechna práva vyhrazena
 
 
úvodní strana - modi.narativ.cz
Narativ.cz
Houston Galveston Institute

Lektoři workshopů


Werner Schuetze (GER)
Werner
Schuetze
 
Ann-Rita Gjertzen (NOR)
Ann-Rita
Gjertzen
 
Ottar Ness (NOR)
Ottar
Ness
 
Úvodní strana
Informace o programu
Dialog o programu
FAQ
PŘIHLÁŠKA
Literatura
Fotogalerie
MODI 2011/12
MODI 2012/13
O kolaborativním
přístupu
O otevřeném
dialogu

Facilitátoři programu

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Jakub Černý

Mgr. Jitka Balášová


Kontakt

info@narativ.cz
777 916 280 (Pavel Nepustil)
602 710 072 (Jakub Černý)
IČ 031 076 21